Od výběru parcely k základové desce


Foto:Tomáš Hořínek
Na začátek je třeba vybrat vhodný stavební pozemek,kde po splnění hledané lokality a ceny musíte také přemýšlet jaký dům preferujete,pokud třeba chcete stavět nepodsklepený dům není vhodná příliš svažitá parcela,proto je dobré již od začátku spolupracovat s projektantem a nebo si vybrat již hotový tipový projekt a také si zajistit geologický průzkum.Tím předejdete do budoucna zbytečnému prodražení stavby a dalším komplikacím.

Foto:Tomáš Hořínek
Zároveň s výběrem dodavatele Vaší dřevostavby neztrácejte čas a po obdržení projektu stavby začněte žádat o stavební povolení, přípojky vody a el.proudu, které budou potřeba hned na začátku realizace.

Zahájení pracíPo odsouhlasení cen.nabídky na základovou desku nebo spodní stavbu rodinneho domu dochází k podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště a odběrných mist vody a energie.V této chvíli již opravdu začíná stavba Vašeho domu a můžete si na chvíli odpočinout,vše potřebné je již v naší režiji včetně případné komunikace s dodavatelem projektu a končí předáním díla bez vad a dle přísných rozměrových a výškových požadavků výrobců dřevostaveb.

Zemní a výkopové prácePo geodetickém vytyčení stavební parcely se dle projektu vynese obrys stavby a následně je provedena skrývka ornice,která se uloží na pozemku a v budoucnu bude použita k rekuperaci a sadovým úpravám.

Foto:Tomáš Hořínek
Hned po skrývce ornice proběhne vytyčení výkopové figury,samotný výkop a uložení na pozemku.Následuje vytyčení základových pasů a jejich zajištění vynesením na pomocné dřevěné konstrukce(lavičky)mimo půdorys domu.Lavičky také poslouží pro lepší orientaci na výškové umýstění základové desky a to proto že jsou umýstěny v jedné rovině a nebo s vazbou na výšky stavby tak zvaná ± 0 a od nich probíhá veškeré plošné a výškové měření. Při výkopu základů probíhá neustálá výšková kontrola hloubky základové spáry předepsané dle projektu pomocí rotačního laseru a tím je zajištěna kvalita základů,po strojním výkopu je nezbytně nutné dočistit základové pasy ručně. Nyní proběhne kontrola základové spáry dokumentace a zajištění separace betonu od zeminy podsypem těženým kamenivem(štěrkem) frakce 16/32 jeho následným zhutněním dostatečně připravíme základovou půdu na zatížení konstrukcí domu a tím eliminujeme případné nerovnoměrné sedaní stavby a následné vady kce.

Příprava před betonážíPo ošetření základové spáry proběhne montáž zemnící pásoviny a její vývody nad úroveň základové desky pro napojení hromosvodu a uzemnění,zde je nutné po celém rozsahu základové spáry podlžení a tím vytvořené krytí pro správnou funkci zemnění.Dále podle projektu nachystáme prostupy pro následnou montáž kanalizace a chráničky pro napojení vody,el.atd.V tuto dobu je také dobré vědět jestli budeme mít v domě krb a přichystat možnost přívodu čerstvého vzduchu pro jeho dokonalou funkci a také tím dbáme o svoji bezpečnost.

Foto: Tomáš Hořínek


Betonáž základůPřed betonáží je potřeba se také prověřit únosnost půdy a pak navrhnout způsob betonáže,někdy bohatě postačí zpevněný příjezd přes nájezdovou část pozemku jindy je nutné použít techniku pro čerpání betonu. Při betonáži je hlavní dodání kvalitní betonové směsi od předních dodavatelů na našem trhu a také její srovnání do potřebné roviny což má již teď vazbu pro čistotu provedení základové desky. Po betonáži základů proběhne výkop a montáž kanalizace,zároveň se vyzdí a osadí výztuží základové zdivo,které je nutno znovu přesně vytyčit a založit dle přísných norem výrobců dřevostaveb pro základové desky.Po vybetonování tvarovek se začne připravovat hutňenné lože základové desky,výztuž (kari sítě) a bednění. Zde je nutné dodržet dodávku hutněného materiálu k tomu určeného,dále výztuž má své parametry na uložení a krytí. Betonáž základové desky provádíme plynule bez zbytečných pracovních spar a nejvyšším usilím kontrolujeme rovinnost základové desky a kvalitu jejího povrchu. Po betonáži je odstraněno bednění a proveden úklid staveniště v letních měsící je nutné beton ošetřovat!

Na závěrZakladová deska je bez vad předána dodavateli dřevostavby nebo samotnému investorovi po dostatečném vyzrátí betonu je vše připraveno k realizaci


Copyright © 2021 zakladove-desky.com